Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Ebbie Wear lider ekonomisk skada polisanmäls. Ebbie Wear friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Ebbie Wear:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Betalning görs via PayPal. 

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 14.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag för leverans inom 3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas på måndag. Leverans sker via Posten med brev eller paket.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställd vara, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Ebbie Wear:s köpevillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Ebbie Wear antigen per mail eller på fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Ebbie Wear:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Ebbie Wear:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Ebbie Wear bär inget direkt eller indirekt ansvar för, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Ebbie Wear debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka Ebbie Wear:s transport och övriga administrativa kostnader.


Transportskadat gods
Om en vara från Ebbie Wear skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senaste inom 7 dagar.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför leverantörens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Ebbie Wear:s sida, som gör att Ebbie Wear ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Ebbie Wear befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Ebbie Wear förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller p.g. av att en vara utgår, har Ebbie Wear rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Ebbie Wear skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdig produkt finns tillgänglig.